you are here:
POSI > Language > Papissa Ioanna
Πάπισσα Ιωάννα

Μερικά σοφά αποσπάσματα από την πρώτη έκδοση της "Πάπισσας Ιωάννας" το 1866 του Εμμανουήλ Ροϊδη.
Η ορθογραφία και το συντακτικό παραμένουν όπως εις το πρότυπονΗ φιγούρα της Πάπισσας Ιωάννας με παπική τιάρα ως γυναίκα Βαβυλώνα της Αποκάλυψης,
προτεσταντικό σύμβολο του Αντιχρίστου.
make text bigger make text smaller


Η πλήξις και η αργία είναι τα κυριότερα, ίνα μη είπω τα μόνα, του έρωτος ελατήρια, ικαναί ούσαι εν ελλείψει νέων και τ'αρχαία να αναζωογονήσωσι πάθη

Δυσπεπτότερον πάντων των βρωμάτων, η εκκλησιαστική Ιστορία

Ο εισερχόμενος είς τινα των ημετέρων εκκλησιών υφ'ενός μόνου καταλαμβάνεται αισθήματος, της επιθυμίας να εξέλθη

Αφού ο Υψιστος, κατά τον ιερόν Αυγουστίνον και τον Λακτάντιον, δεν αποστρέφεται τας ανθηράς ατραπούς, οσάκις αύται οδηγώσι ημάς προς Αυτόν, διατί ν'αναζητώμεν τον Παράδεισον δι'ακανθών και τριβόλων και νεροβράστων χόρτων, ακροώμενοι έρρινα άσματα και ασπαζόμενοι δυσμόρφους εικόνας;

Αι κακαί νόσοι, η πανώλης, η ευλογία, ο έρως και τα εξ αυτού πηγάζοντα επώνυμα της ξανθής μητρός του πάθη έχουσι τούτο το καλόν, ότι άπαξ μόνον υποκείμεθα εις αυτά

Ηδύνατο μάλιστα και να συζητήση, μεταχειριζόμενη τας τεχνικάς εκείνας λέξεις, αίτινες εις μόνους τους ιατρούς, τας πόρνας και τους θεολόγους είναι γνωσταί

Αι γυναίκες, όσον ευαίσθητοι και άν ήναι, κλαίουσι μόνον ότε και όπου πρέπει

Ο χρυσός υπήρξεν ανέκαθεν ο μόνος σεβαστός εν τω κόσμω θεός, προφήται δε αυτού οι Εβραίοι

Πάντες φιλοτιμούμεθα να ομοιάσωμεν κατά τι τους μεγάλους άνδρας, μιμούμενοι τα ελαττώματά αυτών, οσάκις αδυνατούμεν να μιμηθώμεν τας αρετάς

Διά μόνον των ιερέων και δημίων καθίστανται οι άνθρωποι ευάγωγος αγέλη, προσφέρουσα ευπειθή ράχιν εις την κουράν

Η θάλασσα εκοιμάτο ως ο επίσκοπος μετά το γεύμα

Ουδέν γλυκύτερον ή να ευρίσκεταί τις επί του καταστρώματος ωκυπόρου νηός, περιμένων μετά το πρόγευμα του γεύματος την ώραν, στηρίζων την κεφαλήν επί των γονάτων της ερωμένης του και μετ'εκείνης θαυμάζων του ουρανού, της γής και των υδάτων τας καλλονάς. Ο στόμαχος και η καρδία πρέπει να ήναι ευχαριστημένα, ίνα δυνηθώμεν θαυμάζοντες την φύσιν. Αλλως ο ήλιος φαίνεται ημίν, εμοί τουλάχιστον, μηχανή προς ωρίμανσιν των πεπόνων, η σελήνη φανάριον των κλεπτών, η θάλασσα αλμυρόν ρευστόν και η ζωή ανούσιος ως νερόβραστος κολοκύνθη

Ταύτα πάντα παραλαβόντες οι χριστιανοί μετεσχημάτισαν οποσούν προς χρήσιν των, ως οι λογοκόποι τας ξένας ιδέας, ονομάσαντες εκκλησίας τους ναούς, τους βωμούς θυσιαστήρια, τας πομπάς λιτανείας και τους θεούς αγίους. Αγιον Νικόλαον τον Ποσειδώνα, τον Πάνα Αγιον Δημήτριον και τον Απόλλωνα Αγιον Ηλίαν, αλλ'εις τούτους προσήρτησαν οι ιερείς, ίνα τους καταστήσωσι σεβαστοτέρους και μακράν γενειάδα, ως αι προαγωγοί της Ρώμης ξανθήν φενάκην εις τας υποτρόφους των, ίνα ελκύωσι πλείονας πελάτας

Αλλά περιτόν νομίζω αναγνώστα, να ακροασθώμεν μέχρι τέλους την λειτουργίαν, ήτις άλλωστε ήτο ως και σήμερον βυζαντινή και τοιαύτη κατά τους Καθολικούς θέλει διαμείνει προς τιμωρίαν του σχίσματος εις άπαντας τους αιώνας, ανεπίδεκτος εκπολιτίσεως και προσκολλημένη εις τους τύπους του Μεσαίωνος, ως το οστρείδιον εις τον βράχον

Η καρδία γυναικός είναι άμμος κινητή, επί της οποίας μόνον σκηνή διά κατάλυμα μιάς νυκτός δύναται να εγερθή

Δυσώδεις και ρυπαροί ως πάντες οι προτιθέμενοι να αρέσωσιν μόνον εις τον Θεόν

Απέκοψαν αυτώ πάσαν πατρότητος ελπίδαν

'Οτε είδον γυμνόν ενώπιόν μου τον Μεσαίωνα, εθρήνυσα τότε ουχί ότι παρήλθον, αλλ'ότι ουδέποτε ανέτειλαν επί της Οικουμένης της πίστεως και του ηρωϊσμού αι χρυσαί εκείναι ημέραι

Η Σελήνη η πιστή λαμπάς των λαθρεμπόρων και των μοιχαλίδων, ήν οι ποιηταί ωνόμασαν αγνήν κατ'ευφημισμόν, ως και σεμνάς τας Ερινύας

Αι θρησκείαι ομοιάζουσι τας γυναίκας. Αμφότεραι εν όσω είναι νέαι, ούτε καλλωπισμών χρήζουσι ούτε ψημυθίου, ίνα περικυκλώνται υπό λατρευτών προσκλινών, ετοίμων, ως οι ερασταί και οι πρώτοι χριστιανοί, και την ζωήν υπέρ αυτών να θυσιάσωσι, αλλ'άμα γηράσωσι, ανάγκη να καταφύγωσι εις το φύκος και τα κοσμήματα, ίνα επ'ολίγον ακόμη διατηρήσωσι τους αραιομένους θιασώτας

Καθώς ο γνήσιος οινοπότης βδελύττεται τους νοθεύοντας τον οίνον, ούτω και ο καλός χριστιανός αποστρέφεται τους αναμιγνύοντας εις την θρησκείαν, ίνα καταστή επικερδεστέρα, τας παντοίας της εξυρισμένης ή πολυμάλλου κεφαλής των εφευρέσεις, τα θαύματα των εικόνων, τους θεούς της ειδωλολατρείας μετημφιεσμένους εις αγίους, τας προσκυνήσεις, τα εισητήρια του Παραδείσου, τα άγια λείψανα, τα κομβολόγια και τα ιερατικά εμπορεύματα, δι ών το επάγγελμα των Αποστόλων κατέστη και αυτής της ιατρικής και της ονειροκρισίας αγυρτικότερον

Ούτος εδόξασεν ότι, αφού ο Ιησούς είναι αιώνιος και πανταχού παρών, πάντες οι τα παραγγέλματα αυτού ακολουθήσαντες, είτε προ της ενανθρωπήσεως αυτού εγεννήθησαν είτε μετ'αυτήν, είτε εγνώρισαν αυτόν είτε όχι, είσαν χριστιανοί και νόμιμοι κληρονόμοι της βασιλείας των Ουρανών. Απέτρεπε τους πιστούς από των προσκυνήσεων, τα δε ελέη αυτών διέταττε να δίδωνται εις τους πτωχούς και ουχί εις τας εκκλησίας αμαρτίαν νομίζων ότι, ενώ τοσούτοι πένητες στερούνται οβολού προς αγοράν άρτου, να δίδεται χρυσός εις τους ιερείς, ίνα ανάπτωσι κηρία εν πλήρη μεσημβρία ή κοσμώσι δι' αυτού τα είδωλα των ναών και των παλλακίδων των τα στήθη

Η ασθένεια και αυτούς τους λέοντας εις λαγωούς και τον σκεπτικώτατον άνθρωπον εις ευσεβή χριστιανόν μεταμορφώνει

Πολύπειρος δε ούσα και έξυπνος γυνή δεν ηδύνατο να πιστεύση ότι έθεσεν ο Θεός επί της γής τοσαύτα αγαθά, ίνα απέχομεν αυτών, ώς παρατίθενται εις τα αγγλικά συμπόσια αι σταφυλαί ίνα μη τρώγωνται, αλλά εφοβείτο το σκάνδαλον, την εγκυμοσύνην και τας κακάς γλώσσας, τους τρείς τούτους άγρυπνους φρουρούς της γυναικείας σωφροσύνης

Ο υψηλός πίλος θεωρείται εν Αγγλία, το παλλάδιον της συνταγματικής ισότητος.

Οι Σάξωνες ήπλωσαν κακείνην επί της χλόης και διά της βίας τη, υπενθύμισαν τον αληθή επί της γής προορισμόν της γυναικός

Οι καλοί πατέρες ησθάνθησαν την ανάγκην να ευχαριστήσουσι και την έκτην εκείνην αίσθησιν δι ήν δεν εύρον ακόμη όνομα οι φυσιολόγοι, οι δε αιδήμονες χρονογράφοι ωνόμαζον αυτήν όρεξιν ωμού κρέατος

Κάντε click εδώ για να δείτε την απόφαση της τότε Ιεράς Συνόδου, που αφόρισε τον συγγραφέα και το βιβλίο